Na akú hodnotu zatepliť?


Minimálne hodnoty zateplenia, ktoré by mala vaša vonkajšia stena spĺňať tak, aby bolo všetko v poriadku pri žiadosti o stavebné povolenie alebo kolaudácii vašej stavby.

Požiadavka pre vonkajšiu stenu podľa STN 73 0540-2/Z1/Z2 Tepelný odpor
R
[m2.K/W]
Súčiniteľ prechodu tepla
U
[W/(m2.K)]
Platnosť
Normalizovaná (požadovaná) hodnota 3,0 0,32 od 1.1.2016
Odporúčaná hodnota 4,4 0,22 od 1.1.2016 do 31.12.2020
Cieľová odporúčaná hodnota 6,5 0,15 od 1.1.2021

Normalizovaná (požadovaná) hodnota

Od 1.1.2016 sa všetky nové a obnovované budovy navrhujú na ultranízkoenergetické budovy, teda normalizované hodnoty.

Cieľová odporúčaná hodnota

Od 1.1.2021 je odporúčané navrhovať všetky novostavby a aj obnovované budovy na cieľovú odporúčanú hodnotu.

UPOZORNENIE
Vo vyhláške MDVRR SR č. 364/2016 Z.z. sa tiež zohľadňuje, že pri energetickom hodnotení musia obnovované budovy splniť minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov ak je to funkčne, technicky a ekonomicky uskutočniteľné.

INFO
Tepelnotechnické posúdenie často nazývané aj Energetické posúdenie stavby je potrebné k stavebnému povoleniu a vypracováva ho odborne spôsobilá osoba, napr. projektant. Komplexný tepelnotechnický výpočet a posúdenie stavebných konštrukcií sa posudzuje podľa technických noriem STN 73 0540:2012, STN EN ISO 6946:2008 a STN EN ISO 13370:2008.