Na akú hodnotu zatepliť?


Minimálne hodnoty zateplenia, ktoré by mala vaša vonkajšia stena spĺňať tak, aby bolo všetko v poriadku pri žiadosti o stavebné povolenie alebo kolaudácii vašej stavby.

Požiadavka pre vonkajšiu stenu podľa STN 73 0540-2/Z1/Z2 Tepelný odpor
R
[m2.K/W]
Súčiniteľ prechodu tepla
U
[W/(m2.K)]
Platnosť
Normalizovaná (požadovaná) hodnota 4,4 0,22 od 1.1.2016
Cieľová odporúčaná hodnota 6,5 0,15 od 1.1.2021

Normalizovaná (požadovaná) hodnota

Od 1.1.2016 sa všetky nové a obnovované budovy navrhujú na ultranízkoenergetické budovy, teda normalizované hodnoty.

Cieľová odporúčaná hodnota

Od 1.1.2021 je odporúčané navrhovať všetky novostavby a aj obnovované budovy na cieľovú odporúčanú hodnotu.

UPOZORNENIE
Vo vyhláške MDVRR SR č. 364/2016 Z.z. sa tiež zohľadňuje, že pri energetickom hodnotení musia obnovované budovy splniť minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov ak je to funkčne, technicky a ekonomicky uskutočniteľné.

INFO
Tepelnotechnické posúdenie často nazývané aj Energetické posúdenie stavby je potrebné k stavebnému povoleniu a vypracováva ho odborne spôsobilá osoba, napr. projektant. Komplexný tepelnotechnický výpočet a posúdenie stavebných konštrukcií sa posudzuje podľa technických noriem STN 73 0540:2012, STN EN ISO 6946:2008 a STN EN ISO 13370:2008.